Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula COVID

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z DZIAŁANIAMI ZAPOBIEGAJĄCYMI ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14. ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Stargardzie jest Dyrektor Szkoły Andrzej Albrewczyński, tel. 91 578 35 75, e-mail: liceum_szkola@poczta.onet.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – kontakt e-mail iodo@lo1.stargard.pl. Mogą się Państwo z nim kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałaniu, zwalczaniu, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2-COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 1. Kategoria przetwarzanych danych obejmuje zakres ( imię, nazwisko, nr telefonu lub adres zamieszkania, adres poczty e-mail) i dotyczy:
 1. pracownika/innej osoby znajdującej się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Stargardzie, u których wykryto wystąpienie objawów zarażenia koronawirusem;
 2. osoby trzeciej wskazanej przez pracownika lub przez inną osobę o której mowa w lit. a) jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją celu wskazanego w pkt. 3;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego , art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy – to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz art. 2092 par. 1 Kodeksu pracy – to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO").

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 

10. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych - w przypadku, gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy spełnione są ku temu przesłanki,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację celu, o którym mowa w pkt. 3.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kiewlicz 26-01-2021 09:08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kiewlicz 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kiewlicz 26-01-2021 09:08:19