Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin monitoringu

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Stargardzie

 

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring  obejmuje:  na zewnątrz budynku – teren przed wejściem do budynku głównego oraz boisko szkolne i budynek sali gimnastycznej,  wewnątrz budynku -   klatkę schodową  na parterze i korytarz w piwnicy.

3. Monitoring nie  stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.

4. Administratorem systemu monitoringu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Stargardzie zwane dalej Szkołą.

 

 

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 2. ochrona mienia Szkoły.

 

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu,  a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestrator.
 2. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz i zewnątrz budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicz w Stargardzie.
 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły oraz Kierownik Gospodarczy.

 

 

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła  przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres 30 dni od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§ 5

 1. Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar monitorowany.
 2. Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej Szkoły zamieszcza się obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
  o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły  lub w przypadku jego nieobecności przez wicedyrektora
 6. Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicz w Stargardzie.

 

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kiewlicz 26-01-2021 09:06:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kiewlicz 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Kiewlicz 26-01-2021 09:06:07